مدیریت پروژه

مدیریت پروژه، تخصیص، پیگیری و کاربرد منابع برای رسیدن به اهداف مشخص در یک دوره زمانی معین است. به بیان دیگر مدیریت پروژه بکارگیری دانش، مهارت‌ها، ابزارها و تکنیک‌ها برای فعالیت‌های پروژه به منظور تحقق الزامات پروژه است. مدیریت پروژه با استفاده از فرایندهایی هم‌چون فرایندهای آغازین، برنامه‌ریزی، اجرایی، پایشی و پایانی صورت میگیرد.

8000000 ریال
مدیریت پروژه
سرفصل دروس
مدیریت پروژه
06:54:00
۱. معرفی موسسه PMI
11:43:00
۲. ویژگی پروژه از منظر PMI
11:43:00
۳. طرح چیست؟
06:09:00
۴. مدیریت طرح از منظر PMI
01:51:00
۵. پورتفولیو چیست؟
11:13:00
۶. دوران حیات پروژه
00:00:00
۷. دروازه فاز چیست؟
23:46:00
۸. گروه‌های فرایندی و حوزه دانشی
09:13:00
۹. محیط پروژه
12:55:00
۱۰. ساختار سازمانی پروژه
00:00:00
۱۱. فرایند توسعه حکم پروژه
00:00:00
۱۲. فرآیند توسعه برنامه مدیریت پروژه
00:00:00
۱۳. فرآیند راهبری و مدیریت کار پروژه
00:00:00
۱۴. فرآیند مدیریت دانش پروژه
00:00:00
۱۵. فرآیند نظارت و کنترل کار پروژه
13:43:00
۱۶. فرآیند اجرای کنترل یکپارچه تغییر
11:38:00
۱۷. فرآیند خاتمه پروژه یا فاز
19:44:00
۱۸. برنامه ریزی مدیریت محدوده
22:08:00
۱۹. جمع آوری الزامات
14:31:00
۲۰. تعریف محدوده
12:33:00
۲۱. ایجاد ساختار تفکیک پروژه
13:49:00
۲۲. صحه‌گذاری محدوده
07:02:00
جلسه اول آنلاین مدیریت پروژه
11:28:00
۲۳. کنترل محدوده
14:11:00
۲۴. برنامه مدیریت زمان‌بندی
11:36:00
۲۵. تعریف فعالیت‌ها
12:32:00
۲۶. توالی فعالیت‌ها
14:55:00
۲۷. فرآیند برآورد مدت زمان فعالیت ها
12:28:00
۲۸. فرایند توسعه زمان‌بندی
07:26:00
۲۹. فرایند کنترل زمان‌بندی
10:15:00
۳۰. فرآیند برنامه ریزی مدیریت هزینه
15:30:00
۳۱. فرایند برآورد هزینه
13:25:00
۳۲. فرایند تعیین بودجه
22:23:00
۳۳. فرایند کنترل هزینه
22:38:00
۳۴. برنامه‌ریزی مدیریت کیفیت
11:18:00
۳۵. مدیریت کیفیت
12:55:00
۳۶. کنترل کیفیت
17:46:00
۳۷. فرایند برنامه‌ریزی مدیریت منابع
08:30:00
۳۸. فرایند برآورد منابع فعالیت
09:13:00
۳۹. فرایند جذب منابع
16:42:00
۴۰. فرایند توسعه تیم
00:00:00
۴۱. فرایند مدیریت تیم
00:00:00
۴۲. فرایند کنترل منابع
19:12:00
۴۳. فرایند برنامه‌ریزی ارتباطات
16:02:00
۴۴. فرایند مدیریت ارتباطات پروژه
08:59:00
۴۵. فرایند نظارت ارتباطات
14:24:00
۴۶. فرآیند برنامه ریزی مدیریت ریسک
00:00:00
۴۷. فرآیند شناسایی ریسک ها
00:00:00
۴۸. فرآیند اجرای تحلیل کیفی ریسک
00:00:00
۴۹. فرآیند اجرای تحلیل کمی ریسک
00:00:00
۵۰. فرآیند برنامه‌ریزی پاسخ‌های ریسک
00:00:00
۵‍۱. فرآیند پیاده‌سازی پاسخ‌های ریسک
00:00:00
۵۲. فرآیند نظارت ریسک ها
18:50:00
۵۳. برنامه ریزی مدیریت تدارکات
07:06:00
۵۴. فرآیند اجرای تدارکات
09:48:00
۵۵. فرآیند کنترل تدارکات
13:03:00
۵۶.فرآیند شناسایی ذی نفعان
06:30:00
۵۷. فرآیند برنامه مشارکت ذی نفعان
07:01:00
۵۸. فرآیند مدیریت مشارکت ذی نفعان
08:03:00
۵۹. فرآیند نظارت مشارکت ذی نفعان
12:41:00
جلسه دوم آنلاین مدیریت پروژه

دنبال کنید!

با ما در ارتباط باشید

همراه شو

عضویت در خبرنامه

برای عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل را وارد کنید

ارتبـــاط با ما

TVF | کلیه حقوق این سایت متعلق به وبسایت تی وی اف می باشد